Στο άρθρο αυτό θα παρουσιάσουμε μελέτες που δείχνουν πως διάφορα συμπληρώματα διατροφής και βότανα είναι αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της υπέρτασης.

Συνένζυμο Q10
Μια δοκιμή που περιλάμβανε 109 συμπτωματικούς υπερτασικούς ασθενείς που λάμβαναν συμπλήρωμα CoQ10 (75–360mg/ημέρα) ανέφερε σημαντική μείωση στη μέση συστολική (από 159 σε 147mmHg) και διαστολική (από 94 σε 85mmHg) αρτηριακή πίεση. Μετά από 4,4 μήνες κατά μέσο όρο, το 37% των ασθενών μπόρεσε να διακόψει ένα αντιυπερτασικό φάρμακο, το 11% διέκοψε δύο φάρμακα και το 4% διέκοψε τρία φάρμακα. Μόνο το 3% απαιτούσε την προσθήκη ενός αντιυπερτασικού φαρμάκου και κανένα δεν χρειάστηκε την προσθήκη περισσότερων από ένα φαρμάκων. Είναι σημαντικό ότι το 25% όλων των ασθενών ήταν σε θέση να ελέγξουν την αρτηριακή τους πίεση μόνο με συμπλήρωμα CoQ10 (1). Σε ασθενείς που δίδονταν 60mg/ημέρα CoQ10 για 12 εβδομάδες μειώθηκε η συστολική τους πίεση 18mmHg, κάτι που δείχνει ότι «το CoQ10 μπορεί να προσφέρεται με ασφάλεια σε υπερτασικούς ασθενείς ως μια εναλλακτική θεραπευτική επιλογή» (2). Μια μελέτη σε ασθενείς με υπέρταση και στεφανιαία αρτηριακή νόσο που λάμβαναν 60mg CoQ10 δυο φορές την ημέρα αποκάλυψε ότι «το συνένζυμο Q10 μείωσε την αρτηριακή πίεση πιθανώς μειώνοντας το οξειδωτικό στρες και την απόκριση ινσουλίνης σε ασθενείς που λάμβαναν αντιυπερτασικά φάρμακα» (3). Μια σε βάθος ανασκόπηση εξέτασε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που χρησιμοποίησαν συμπληρώματα CoQ10, για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς υπέρτασης. Η θεραπεία με CoQ10 είχε ως αποτέλεσμα τη μέση μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης 11mmHg και τη μέση μείωση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης 7mmHg (4). Μια μετα-ανάλυση 12 κλινικών δοκιμών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμπλήρωση CoQ10 σε υπερτασικούς ασθενείς μπορεί να μειώσει τη συστολική αρτηριακή πίεση έως και 17mmHg και τη διαστολική αρτηριακή πίεση έως και 10mmHg χωρίς σημαντικές παρενέργειες. Αυτή η μετα-ανάλυση σημείωσε ότι σε πολλές από τις μελέτες που συμπεριλήφθηκαν, οι ασθενείς ήταν σε θέση να διακόψουν τη φαρμακευτική αγωγή (5).

Μαγνήσιο
Σε μια μετα-ανάλυση επτά μελετών στις οποίες συμμετείχαν ασθενείς με συστολική αρτηριακή πίεση άνω των 155mmHg που είχαν λάβει αντιϋπερτασική φαρμακευτική αγωγή για τουλάχιστον έξι μήνες, η λήψη μαγνησίου έδειξε ότι μειώνει σημαντικά την συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση κατά μέσο όρο 18,7mmHg και 10,9mmHg αντίστοιχα (6).
Σε μια κλινική δοκιμή συμμετείχαν 48 ασθενείς με ήπια χωρίς επιπλοκή υπέρταση και τυχαιοποιήθηκαν σε 600mg/ημέρα από του στόματος πιδολικού μαγνησίου και συστάσεις για τρόπο ζωής ή συστάσεις τρόπου ζωής ως ομάδα ελέγχου για 12 εβδομάδες. Οι μέσες συστολικές πιέσεις 24 ωρών μειώθηκαν κατά 5,6±2,7mmHg και οι διαστολικές πιέσεις μειώθηκαν κατά 2,8±1,8mmHg σε σύγκριση με τα άτομα της ομάδας ελέγχου (7).
Σε 82 διαβητικούς υπερτασικούς ενήλικες με τεκμηριωμένη υπομαγνησιαιμία που λάμβαναν καπτοπρίλη (αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης) αλλά όχι διουρητικά, η συμπλήρωση με 2,5 g χλωριούχου μαγνησίου σε διάστημα 4 μηνών μείωσε τη συστολική πίεση κατά 20,4±15,9mmHg σε σύγκριση με 4,7±12,7mmHg με εικονικό φάρμακο. Η παρέμβαση με μαγνήσιο μείωσε τη διαστολική πίεση κατά 8,7±16,3mmHg έναντι 1,2±12,6mmHg στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου (8).

Κουερσετίνη
Μια δοκιμή σε 93 υπέρβαρους ή παχύσαρκους ανθρώπους έδειξε ότι 150mg κουερσετίνης ημερησίως για έξι εβδομάδες μείωσε τη συστολική αρτηριακή πίεση κατά 2,6mmHg (9). Σε μια ξεχωριστή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή, 49 άντρες κατανάλωναν 150mg κουερσετίνης ή εικονικό φάρμακο κάθε μέρα για οκτώ εβδομάδες. Τα άτομα που λάμβαναν κουερσετίνη εμφάνισαν μείωση 5,7mmHg στην 4ωρη μεταγευματική αρτηριακή πίεση, ενώ η αρτηριακή πίεση των αποδεκτών του εικονικού φαρμάκου δεν άλλαξε σημαντικά (10). Μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή του 2015 διαπίστωσε ότι σε υπερτασικούς ασθενείς έξι εβδομάδες θεραπείας με 162mg κουερσετίνης καθημερινά μείωσαν την 24ωρη περιπατητική αρτηριακή πίεση κατά 3,6mmHg σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (11). Άλλες δοκιμές που χρησιμοποίησαν διαφορετικές δόσεις κουερσετίνης και διάρκεια θεραπείας έδειξαν επίσης ότι αυτό το φλαβονοειδές μειώνει αποτελεσματικά την αρτηριακή πίεση (12-13).

Μελατονίνη
Η μη ελεγχόμενη νυχτερινή υπέρταση είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Η αύξηση της αρτηριακής πίεσης τη νύχτα συμβάλλει σε καρδιαγγειακή νόσο και θνησιμότητα και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε άτομα με υπνική άπνοια. Σε μία μετα-ανάλυση των δεδομένων από επτά μελέτες, 2-3mg μελατονίνης ελεγχόμενης απελευθέρωσης κατά την κατάκλιση μείωσαν τη νυχτερινή συστολική αρτηριακή πίεση κατά 6mmHg και τη νυχτερινή διαστολική πίεση κατά 3,5mmHg (14).

Ιχθυέλαιο
Μια ανασκόπηση σε 36 διαφορετικές δοκιμές που χρησιμοποίησαν συμπληρώματα ιχθυελαίου για τη θεραπεία της υπέρτασης διαπίστωσε ότι το ιχθυέλαιο μειώνει τόσο τη συστολική όσο και τη διαστολική αρτηριακή πίεση. Η μέση δόση ιχθυελαίου που χρησιμοποιήθηκε σε αυτές τις δοκιμές ήταν 3,7 γραμμάρια ανά ημέρα (15). Μια ανάλυση 70 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών διαπίστωσε ότι τα συμπληρώματα ιχθυελαίου μείωσαν τόσο την συστολική όσο και τη διαστολική αρτηριακή πίεση, με τα ισχυρότερα αποτελέσματα σε εκείνους με μη θεραπευμένη υπέρταση. Απαιτήθηκαν ποσά άνω των 2000mg για τη μείωση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης (16).

Σκόρδο
Δύο ξεχωριστές μετα-αναλύσεις κατέδειξαν σημαντικές επιδράσεις του σκόρδου στη μείωση της αρτηριακής πίεσης σε άτομα με υπέρταση. Η πρώτη μετα-ανάλυση έδειξε μέση μείωση στην υπερτασική υποομάδα κατά 8,4±2,8mmHg για συστολική πίεση και 7,3±1,5mmHg για διαστολική πίεση (17). Στη δεύτερη μετα-ανάλυση για τους υπερτασικούς συμμετέχοντες, οι παρεμβάσεις με σκόρδο μείωσαν τη συστολική πίεση κατά μέσο όρο 16,3mmHg και τη διαστολική πίεση κατά μέσο όρο 9,3mmHg σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (18).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Mol Aspects Med. 1994;15 Suppl:S265-72.
2. South Med J. 2001 Nov;94(11):1112-7.
3. J Hum Hypertens. 1999 Mar;13(3):203-8.
4. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Oct 7;(4):CD007435.
5. J Hum Hypertens. 2007 Apr;21(4):297-306.
6. Magnes Res. 2013 Jul-Sep;26(3):93-9.
7. Am J Hypertens. 2009 Oct;22(10):1070-5.
8. J Hum Hypertens. 2009 Apr;23(4):245-51.
9. Br J Nutr. 2009 Oct;102(7):1065-74.
10. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2013 May;23(5):403-9.
11. Br J Nutr. 2015 Oct 28;114(8):1263-77.
12. J Nutr. 2007 Nov;137(11):2405-11.
13. Int J Prev Med. 2013 Jul;4(7):777-85.
14. Vasc Health Risk Manag. 2011;7:577-84.
15. J Hypertens. 2002 Aug;20(8):1493-9.
16. Am J Hypertens. 2014 Jul;27(7):885-96.
17. BMC Cardiovasc Disord. 2008 Jun 16;8:13.
18. Ann Pharmacother. 2008 Dec;42(12):1766-71.


Δημόπουλος Μάριος
Ο Μάριος Δημόπουλος γεννήθηκε το 1975 στον Πειραιά. Σπούδασε αρχικά φιλολογία με ειδικότητα στη γλωσσολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια λόγω του ενδιαφέροντός του στις φυσικές και εναλλακτικές θεραπείες σπούδασε στο εξωτερικό διατροφολογία και φυσικοπαθητική (naturopathy). Έχει ειδικευθεί στη χρήση διατροφικών συμπληρωμάτων και εστιάζει την έρευνά του στην πρόληψη των ασθενειών με σωστή διατροφή, με χορήγηση βιταμινών, μετάλλων και αντιοξειδωτικών ουσιών υπό μορφή διατροφικών συμπληρωμάτων και με χορήγηση φαρμακευτικών φυτών και βοτάνων. Είναι καθηγητής διατροφολογίας στη σχολή Natural Health Science (Ελλάδα), όπου διδάσκει για τα διατροφικά συμπληρώματα σε φαρμακοποιούς, διαιτολόγους, διατροφολόγους και εναλλακτικούς θεραπευτές. Ο Μάριος Δημόπουλος έχει γράψει 36 βιβλία για θέματα υγείας. Εδώ το πλήρες βιογραφικό του.

Κατηγορία Natural Medicine

Ο αριθμός των ανθρώπων που υποφέρουν από συμπτώματα τουλάχιστον μιας μορφής αλλεργίας φαίνεται να αυξάνεται συνεχώς. Η έκθεση σε αλλεργιογόνα πυροδοτεί το ανοσοποιητικό σύστημα να απελευθερώσει ισταμίνη και αντισώματα στον οργανισμό, προκαλώντας την εμφάνιση αλλεργικών συμπτωμάτων.
Μια από τις πιο συνηθισμένες αλλεργικές αντιδράσεις είναι η αλλεργική ρινίτιδα, που προκαλείται από τη γύρη των δέντρων, των λουλουδιών και το γρασίδι. Εν τω μεταξύ, άλλοι αλλεργιογόνοι παράγοντες μπορεί να περιλαμβάνουν τροφές, ζώα και ακάρεα, διάφορα υλικά όπως μαλλί ή μέταλλα, χημικές ουσίες όπως καθαριστικά και καλλυντικά.
Μην αφήσετε συμπτώματα όπως η φαγούρα στα μάτια και η καταρροή να σας κυριεύσουν αυτή την εποχή της αλλεργικής ρινίτιδας. Ξεπεράστε τις αλλεργίες σας με φυσικές θεραπείες που μπορούν να σας βοηθήσουν να ανακουφιστείτε αποτελεσματικά από τα ερεθιστικά συμπτώματα.

Βιταμίνη C
Η βιταμίνη C είναι θεμελιώδους σημασίας για διάφορες λειτουργίες του οργανισμού και είναι ένα υδατοδιαλυτό θρεπτικό συστατικό που έχει αποδειχθεί ότι δρα ως φυσικό αντιισταμινικό. Έτσι, η συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης C μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από τις αλλεργίες και τη μείωση των συμπτωμάτων.
Η βιταμίνη C μπορεί επίσης να καταστείλει τη φλεγμονή που προκαλούν οι αλλεργικές αντιδράσεις, αυξάνοντας τη λειτουργία των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος. Σε μελέτη που διεξήχθη στη Νότια Κορέα, η υψηλή πρόσληψη βιταμίνης C συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων αλλεργικής ρινίτιδας σε μαθητές.

Βιταμίνη D
Καθώς η ανεπάρκεια βιταμίνης D είναι διαδεδομένη, η υγειονομικές αρχές της Αγγλίας συνιστά σε όλους τους ενήλικες και τα παιδιά να λαμβάνουν συμπληρωματική δόση 400IU την ημέρα. Η βιταμίνη D, που αναφέρεται και ως βιταμίνη του ήλιου, είναι σημαντική για το ανοσοποιητικό σύστημα, λόγω του ρόλου της στη ρύθμιση της ανοσολογικής απόκρισης και στη μείωση της φλεγμονής. Λόγω αυτής της επίδρασης, η βιταμίνη D θεωρείται ότι μειώνει τη σοβαρότητα των αλλεργικών αντιδράσεων.
Η έλλειψη έκθεσης στο ηλιακό φως τους χειμερινούς μήνες, από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια βιταμίνης D. Εν τω μεταξύ, η εποχή της αλλεργικής ρινίτιδας μπορεί να ξεκινήσει ήδη από τον Φεβρουάριο, φτάνοντας σε κορύφωση της απελευθέρωσης γύρης από τον Μάρτιο και μετά. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο διασταύρωσης της χαμηλής κατάστασης βιταμίνης D αλλά και της υψηλής έκθεσης στη γύρη στις αρχές της άνοιξης.
Τα ευρήματα από πρόσφατες έρευνες σχετικά με τη βιταμίνη D σε σχέση με τις αλλεργικές ασθένειες, αποκάλυψαν υψηλό ποσοστό ανεπάρκειας βιταμίνης D σε παιδιά που πάσχουν από άσθμα και αλλεργικές ασθένειες, σε σύγκριση με υγιή παιδιά.

Μαύρο κύμινο (Nigella sativa)
Το μαύρο κύμινο χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια για τα αμέτρητα θεραπευτικά οφέλη του, είτε ως σπόρος είτε ως έλαιο που παράγεται από σπόρους με ψυχρή έκθλιψη, πιστεύεται ότι "θεραπεύει σχεδόν τα πάντα" και οι παραδοσιακές χρήσεις του περιλαμβάνουν φυσικές θεραπείες για την αλλεργική ρινίτιδα. Το μαύρο κύμινο είναι επίσης γνωστό ως Nigella sativa, ένα μικρό φυτό με μπλε ή λευκά άνθη, που προέρχεται από τη Δυτική Ασία. Οι σπόροι του είναι μικροί, μαύροι με πικάντικη γεύση και είναι πλούσιοι σε αντιισταμινικά και αντιφλεγμονώδη δραστικά συστατικά, όπως η θυμοκινόνη. Η συμπληρωματική χορήγηση μαύρου κύμινου μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα και τη διάρκεια των συμπτωμάτων της αλλεργικής ρινίτιδας. Σε μια δοκιμή που διεξήχθη σε πάσχοντες από αλλεργική ρινίτιδα, η χορήγηση 0,5 ml ελαίου σπόρων μαύρου κύμινου για 30 ημέρες είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της ρινικής συμφόρησης, του κνησμού και του φτερνίσματος.

Κερσετίνη
Πρόκειται για ένα βιοφλαβονοειδές που μπορεί να βρεθεί σε διάφορες φυτικές πηγές, όπως τα κρεμμύδια, το μπρόκολο, οι πιπεριές, τα μήλα, τα μούρα, τα σταφύλια, σε διάφορα βότανα και ορισμένα είδη τσαγιού.
Η κερσετίνη χρησιμοποιείται συνήθως ως συμπλήρωμα διατροφής για την ανακούφιση των εποχιακών αλλεργιών. Υποστηρίζεται ότι η κερσετίνη μπορεί να σταθεροποιήσει την απελευθέρωση των ισταμινών και επομένως να μειώσει με φυσικό τρόπο τα αλλεργικά συμπτώματα. Οι αντιαλλεργικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της κερσετίνης έχουν εξεταστεί σε πολυάριθμες μελέτες. Έχει αντιαλλεργική δράση, καθώς αναστέλλει την παραγωγή και την απελευθέρωση ισταμίνης και άλλων ουσιών, σταθεροποιώντας ενδεχομένως τις κυτταρικές μεμβράνες των μαστοκυττάρων.
Υποστηρίζεται ότι η υψηλή πρόσληψη κερσετίνης σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άσθματος, όπως αποδείχθηκε σε άτομα που κατανάλωναν μήλα δύο φορές την εβδομάδα, γεγονός που δείχνει ευεργετική επίδραση των φλαβονοειδών του μήλου, ιδίως της κερσετίνης.

Σαμπούκος ή κουφοξυλιά (Sambucus nigra)
Αυτά τα σκούρα μωβ μούρα είναι ενδημικά της Ευρώπης και έχουν αποδεδειγμένα πολλαπλά οφέλη για την υγεία. Αποτελούν πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών, φυτικών ινών, βιταμίνης C, βιταμίνης Α, ανθοκυανών και φλαβονοειδών. Επιπλέον, είναι ένας εξαιρετικός αντιφλεγμονώδης παράγοντας που έχει αποδειχθεί ότι παρέχει ανακούφιση σε όσους υποφέρουν από κοινά συμπτώματα που σχετίζονται με αλλεργίες. Επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι τα μούρα του σαμπούκου έχουν αποδειχθεί χρήσιμα στο να βελτιώνουν τη λειτουργία των βλεννογόνων μεμβρανών.
Υποστηρίζεται ότι οι καρποί του σαμπούκου περιέχουν υψηλά επίπεδα βιταμίνης C, η οποία έχει αποδειχθεί ότι δρα ως φυσικό αντιισταμινικό, μειώνοντας την ποσότητα ισταμίνης που παράγει ο οργανισμός ως απάντηση σε ένα αλλεργιογόνο. Σε μια μελέτη, υψηλή δόση βιταμίνης C μείωσε τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων σε ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα που σχετίζονται με αλλεργία.

Βιβλιογραφικές αναφορές
1. Allergy UK, Statistics, Available from: https://www.allergyuk.org/information-and-advice/statistics.
2. Allergy, Asthma & Immunology Research, 5(2), 81–87. 
3. Journal of International Medical Research. 46, (9).
4. J Family Community Med. 2014 Sep;21(3):154-61. doi: 10.4103/2230-8229.142967.
6. American Journal of Otolaryngology , Volume 32 , Issue 5 , 402 – 407.  
8. Molecules. 21 (5).


Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το άρθρο δεν προορίζονται για θεραπεία, διάγνωση ή αντικατάσταση των συμβουλών ενός επαγγελματία υγείας. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας εάν έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας ή εάν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Κατηγορία Υγεία

Η χρόνια γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι μια πάθηση στην οποία τα περιεχόμενα του στομάχου ρέουν πίσω στον οισοφάγο προκαλώντας τραυματισμό του οισοφαγικού ιστού και συμπτώματα όπως η καούρα. Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.

Μελατονίνη
Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη που εκκρίνεται από την επίφυση και συνδέεται συχνότερα με τον κύκλο του ύπνου, αλλά αυτό που σπάνια αναφέρεται είναι ότι βρίσκεται σε επίπεδα εκατοντάδες φορές υψηλότερα στο έντερο από ό, τι στον εγκέφαλο (1). Η μελατονίνη έχει αποδειχθεί πολλά υποσχόμενη ως προστατευτικό του βλεννογόνου του οισοφάγου, με την έρευνα σε ζώα να διαπιστώνει ότι η θεραπεία με μελατονίνη προστατεύει τον βλεννογόνο από τον τραυματισμό του οισοφάγου από το γαστρικό οξύ και την πεψίνη και βελτιώνει τη ροή αίματος του βλεννογόνου του οισοφάγου (2). Άλλες έρευνες έχουν βρει ότι η μελατονίνη εμφανίζει ιδιότητες σάρωσης ελεύθερων ριζών και τοπικά αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα στον βλεννογόνο του οισοφάγου, προστατεύοντας έτσι από την οισοφαγίτιδα που προκαλείται από παλινδρόμηση (3). Προκαταρκτική ανθρώπινη έρευνα έχει επίσης βρει τη μελατονίνη ικανή να θεραπεύσει ακόμη και σοβαρά έλκη του οισοφάγου (4). Σε μια μελέτη, 176 ασθενείς σε συνδυαστική θεραπεία με μελατονίνη 6 mg και πολλαπλά θρεπτικά συστατικά (L-τρυπτοφάνη και βιταμίνες του συμπλέγματος Β) συγκρίθηκαν με 175 ασθενείς σε θεραπεία με αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (20 mg ομεπραζόλης). Οι επιδράσεις μετρήθηκαν με βάση το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για τους ασθενείς ώστε να μην έχουν συμπτώματα για 24 ώρες. Όλοι οι ασθενείς στην ομάδα μελατονίνης ανέφεραν βελτίωση στα συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης σε σύγκριση με τα δύο τρίτα στην ομάδα του φαρμάκου αναστολέων αντλίας πρωτονίων. Η ανακούφιση επιτεύχθηκε πιο γρήγορα στην ομάδα της μελατονίνης (7 ημέρες) έναντι της ομάδας αναστολέων αντλίας πρωτονίων (9 ημέρες), με πολύ μικρότερη εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών (5). Μια άλλη μελέτη συνέκρινε τρεις ομάδες 9 ασθενών με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, καθεμία σε διαφορετικό σχήμα (3 mg μελατονίνης, 20 mg ομεπραζόλης ή και τα δύο) με μια ομάδα υγιών ατόμων ελέγχου. Η καούρα και ο γαστρικός πόνος μειώθηκαν μετά από τέσσερις εβδομάδες και εξαφανίστηκαν πλήρως μετά από οκτώ εβδομάδες σε όλες τις ομάδες θεραπείας. Ωστόσο, μόνο οι δύο ομάδες μελατονίνης είχαν σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα (6).

D-λιμονένιο (D-limonene)
Η προκαταρκτική έρευνα που χρησιμοποιεί D-λιμονένιο (1000 mg κάθε δεύτερη ημέρα) έχει δείξει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα, με το 86% των ατόμων σε μια μικρή δοκιμή να βιώνουν πλήρη ανακούφιση από τα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης μετά από 14 μέρες θεραπείας σε σύγκριση με το 29% της ομάδας ελέγχου που έλαβε εικονικό φάρμακο (placebo) (7). Ο μηχανισμός δράσης του είναι άγνωστος, αλλά το D-λιμονένιο μπορεί να επικαλύψει τον βλεννογόνο του οισοφάγου, προστατεύοντας τον υποκείμενο ιστό από την έκθεση στο γαστρικό οξύ. Μπορεί επίσης να επιταχύνει τη γαστρική κένωση (8).

Γλυκόριζα
Οι ενώσεις από το φυτό γλυκόριζας αυξάνουν τη συγκέντρωση των προσταγλανδινών στη θέση των διαβρωτικών βλαβών προκαλώντας αυξημένη έκκριση βλεννογόνου και πολλαπλασιασμό των κυττάρων για να βοηθήσουν στην επούλωση. Τα συστατικά της γλυκόριζας μπορούν επίσης να αναστέλλουν την παραγωγή φλεγμονωδών κυτοκινών όπως οι ιντερλευκίνες, ο παράγοντας νέκρωσης όγκου και ο πυρηνικός παράγοντας κάπα-Β, και είναι ένας ισχυρός ρυθμιστής του οξειδωτικού στρες. Αυτές οι ιδιότητες συμβάλλουν στην ικανότητά της να προστατεύει την λεπτή επένδυση του γαστρεντερικού σωλήνα (9-12). Υπ’ αυτή την έννοια θα μπορούσε να βοηθήσει και τα άτομα με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, προστατεύοντας του ιστούς του οισοφάγου από βλάβη. Επειδή ένα συστατικό που βρίσκεται στη γλυκόριζα, η γλυκυρριζίνη, μπορεί να προκαλέσει υψηλή αρτηριακή πίεση, διαλέξτε συμπλήρωμα γλυκόριζας στο οποίο έχει αφαιρεθεί η γλυκυρριζίνη. Το προϊόν ονομάζεται deglycyrrhizinated licorice ή DGL.

Κουρκουμίνη
Η μείωση της φλεγμονής του οισοφάγου και η επούλωση του οισοφάγου θα συμβάλει στη μείωση του φαύλου κύκλου της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Η φλεγμονή είναι συχνό φαινόμενο στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Η κουρκουμίνη, το εκχύλισμα του κουρκουμά, ως φυσικό αντιφλεγμονώδες μπορεί να βοηθήσει στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, όπως έδειξε μια δοκιμή. Δεκατέσσερις ασθενείς με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση που εξαρτώνταν από αναστολείς αντλίας πρωτονίων ή ανταγωνιστές υποδοχέα ισταμίνης-2, φάρμακα δηλαδή που αναστέλλουν την παραγωγή οξέων του στομάχου, ξεκίνησαν θεραπεία με κουρκουμίνη (2 g/ημέρα). Μετά από δύο εβδομάδες τα συμβατικά τους φάρμακα αποσύρθηκαν. Έντεκα άτομα ήταν εντελώς ασυμπτωματικά κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης των δύο μηνών. Από τους τρεις που δεν ανταποκρίθηκαν, ένας μπόρεσε να έχει πλήρη ανακούφιση από τα συμπτώματα με χαμηλότερη δόση θεραπείας με αναστολείς αντλίας πρωτονίων από ό,τι είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν (13). Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η κουρκουμίνη προστατεύει από οισοφαγίτιδα που προκαλείται από παλινδρόμηση (14).

Βότανα καταπραϋντικά (μαλακτικά) του γαστρεντερικού συστήματος
Η ανακούφιση από την καούρα είναι πρωταρχικής σημασίας για τη διαχείριση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Τα γαστρεντερικά καταπραϋντικά είναι συνήθως πολύ αποτελεσματικά στην παροχή άμεσης ανακούφισης από τα συμπτώματα της καούρας (συνήθως μέσα σε λίγα λεπτά από την κατάποση). Στα αποτελεσματικά καταπραϋντικά περιλαμβάνονται η ρίζα Althea officinalis και ο φλοιός Ulmus fulva. Τα μαλακτικά βότανα για το γαστρεντερικό είναι πιο αποτελεσματικά όταν χορηγούνται σε μορφή σκόνης – αναμειγνυόμενα σε λίγο νερό ή χυμό μήλου για να σχηματίσουν πολτό ή χυλό.

Βότανα για την τόνωση του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα
Σημαντική για τη θεραπεία της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης είναι η βελτίωση του τόνου του λείου μυός του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, κάτι που ενισχύει την ικανότητά του να συγκρατεί το γαστρεντερικό περιεχόμενο στο στομάχι. Ο κακός τόνος του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα μπορεί ενδεχομένως να βελτιωθεί με τη χρήση βοτάνων πλούσιων σε τανίνες, τα οποία παρέχουν στυπτικότητα και αυξημένο τόνο των ιστών, εκτός από τη μείωση της φλεγμονής. Τα βότανα που περιέχουν αυτές τις τανίνες περιλαμβάνουν τα Geranium maculatum, Achillea millefolium, Calendula officinalis, Hamamelis virginiana και Agrimonia eupatorium. Ωστόσο, δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες για να αποδείξουν αυτή τη δράση. Ο μόνος παράγοντας που έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής ότι βελτιώνει σημαντικά τη λειτουργία του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα είναι η μελατονίνη (15).

Βιβλιογραφικές αναφορές
1. Altern Ther Health Med. 2008;14(4):54–58.
2. J Physiol Pharmacol. 2007 Jun;58(2):361-77.
3. J Pineal Res. 2009 Mar;46(2):207-13.
4. World J Gastrointest Pharmacol Ther. 2010 Oct 6;1(5):102-6.
5. J. Pineal Res. 2006;41(3):195–200.
6. BMC Gastroenterol. 2010;10:7.
7. U Patent. Editor, US. 2002.
8. Altern Med Review. 2007;12(3):259-64.
9. Steroids. Feb 1994;59(2):136-141.
10. International immunopharmacology. Apr 2009;9(4):499-507.
11. Phytotherapy research : PTR. Jun 2008;22(6):709-724.
12. AAPS PharmSciTech. 2005;6(1):E74-82.
13. Gastroenterology. 2010;138(5, Suppl. 1): S-646.
14. Int J Mol Sci. 2019 Mar 24;20(6):1477.
15 BMC Gastroenterol. 2010;10:7.


Δημόπουλος Μάριος
Ο Μάριος Δημόπουλος γεννήθηκε το 1975 στον Πειραιά. Σπούδασε αρχικά φιλολογία με ειδικότητα στη γλωσσολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια λόγω του ενδιαφέροντός του στις φυσικές και εναλλακτικές θεραπείες σπούδασε στο εξωτερικό διατροφολογία και φυσικοπαθητική (naturopathy). Έχει ειδικευθεί στη χρήση διατροφικών συμπληρωμάτων και εστιάζει την έρευνά του στην πρόληψη των ασθενειών με σωστή διατροφή, με χορήγηση βιταμινών, μετάλλων και αντιοξειδωτικών ουσιών υπό μορφή διατροφικών συμπληρωμάτων και με χορήγηση φαρμακευτικών φυτών και βοτάνων. Είναι καθηγητής διατροφολογίας στη σχολή Natural Health Science (Ελλάδα), όπου διδάσκει για τα διατροφικά συμπληρώματα σε φαρμακοποιούς, διαιτολόγους, διατροφολόγους και εναλλακτικούς θεραπευτές. Ο Μάριος Δημόπουλος έχει γράψει 36 βιβλία για θέματα υγείας. Εδώ το πλήρες βιογραφικό του.

Κατηγορία Natural Medicine

Οι πέτρες στα νεφρά (συνήθως πέτρες οξαλικού ασβεστίου) έχουν γίνει πλέον ένα συνηθισμένο ιατρικό πρόβλημα στις δυτικές κοινωνίες και δίνουν επώδυνα συμπτώματα σε όποιον έχει την τάση να τις εμφανίζει. Όταν οι πέτρες του ήταν μικρές, δε χρειάζεται χειρουργική επέμβαση, αλλά τι γίνεται όταν δημιουργούνται μεγαλύτερες; Υπάρχουν ολιστικές λύσεις για την πρόληψη και την αποτροπή δημιουργίας τους;
Οι πέτρες στα νεφρά δημιουργούνται όταν σχηματίζονται σκληρές εναποθέσεις μετάλλων και αλάτων μέσα στα νεφρά και είναι μια συχνή ασθένεια του ουροποιητικού συστήματος.1 Συνήθως αποτελούνται από οξαλικό ασβέστιο και μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα όταν μετακινούνται μέσα στα νεφρά ή περνούν στους ουρητήρες -τους σωλήνες που μεταφέρουν τα ούρα στην ουροδόχο κύστη. Εάν μία πέτρα καταφύγει στους ουρητήρες, μπορεί να εμποδίσει τη ροή των ούρων και να οδηγήσει σε έντονο πόνο, ναυτία, πυρετό και ροζ ή καφέ ούρα.
Εάν έχετε μικρές πέτρες, πιθανόν να σας συμβουλεύσουν να πίνετε άφθονο νερό, να χρησιμοποιείτε παυσίπονα και ενδεχομένως να πάρετε άλφα-αποκλειστές, ένα φάρμακο που διευκολύνει τη διέλευση των λίθων χαλαρώνοντας του μυς του ουρητήρα, που όμως έχει παρενέργειες όπως ζάλη, χαμηλή αρτηριακή πίεση και σεξουαλική δυσλειτουργία.2
Οι μεγαλύτερες πέτρες μπορεί να απαιτούν τεχνικές όπως η λιθοτριψία με κρουστικά κύματα ή η διαδερμική νεφρολιθοτομή (χειρουργική αφαίρεση των λίθων με τη χρήση λεπτού τηλεσκοπικού εργαλείου). Ωστόσο και αυτές, φυσικά, ενέχουν κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της νεφρικής βλάβης, και δεν εμποδίζουν την επανεμφάνιση των λίθων.3
Μία προληπτική φαρμακευτική αγωγή είναι τα θειαζιδικά διουρητικά, που συνταγογραφείται μερικές φορές σε όσους είναι επιρρεπείς σε πέτρες στα νεφρά. Αλλά τα φάρμακα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά και συνοδεύονται από υψηλό ποσοστό ανεπιθύμητων παρενεργειών.4
Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν πολλές απλές αλλαγές στη διατροφή και τον τρόπο ζωής που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της νεφρολιθίασης, καθώς και χρήσιμα βότανα και συμπληρώματα. Καλό θα είναι να επισκεφτείτε έναν εξειδικευμένο φυσικοπαθητικό που μπορεί να σας προτείνει ένα εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας. Εδώ αναφέρουμε απλώς μερικές γενικές συστάσεις για τις πέτρες οξαλικού ασβεστίου που μπορείτε να ακολουθήσετε.

Μείνετε συνεχώς ενυδατωμένοι
Η κατανάλωση άφθονων υγρών, ιδίως νερού, είναι σημαντική για την πρόληψη των λίθων στα νεφρά, καθώς βοηθά στην αραίωση των ουσιών στα ούρα που σχηματίζουν τις πέτρες. Σε μια μελέτη, κάθε αύξηση της πρόσληψης νερού κατά μισό λίτρο, συσχετίστηκε με σημαντικά μειωμένο κίνδυνο σχηματισμού πέτρας στα νεφρά.5
Η προσθήκη λίγου χυμού λεμονιού στο νερό σας μπορεί να αποφέρει επιπλέον οφέλη, καθώς τα λεμόνια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κιτρικό άλας που προλαμβάνει την πέτρα. Μια μακροχρόνια δοκιμή ανέφερε ότι η κατανάλωση 120 ml συμπυκνωμένου χυμού λεμονιού αναμεμειγμένου με 2 λίτρα νερού καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μείωσε τον σχηματισμό λίθων.6
Από την άλλη πλευρά, τα ποτά που πρέπει να αποφεύγονται είναι τα ζαχαρούχα αναψυκτικά.7

Τρώτε περισσότερα φρούτα και λαχανικά
Η κατανάλωση άφθονων φρούτων και λαχανικών μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από τις πέτρες στα νεφρά. Ειδικότερα εκείνα που είναι πλούσια σε κιτρικά άλατα, όπως τα εσπεριδοειδή, και υψηλά σε κάλιο, όπως οι μπανάνες, το πεπόνι και το αβοκάντο, μπορούν να μειώσουν τον σχηματισμό λίθων.8 Αποφύγετε όμως τα φρούτα και τα λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε οξαλικά, καθώς η κατανάλωσή τους θα μπορούσε στην πραγματικότητα να αυξήσει τον κίνδυνο για πέτρες στα νεφρά.9

Περιορίστε το οξαλικό οξύ
Το οξαλικό οξύ βρίσκεται φυσικά σε πολλά τρόφιμα και έχει συνδεθεί με πέτρες στα νεφρά. Σε μια μελέτη, τα άτομα που κατανάλωναν περισσότερα οξαλικά μέσω της διατροφής τους είχαν έως και 20% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν πέτρες στα νεφρά.10 Τα κύρια τρόφιμα που πρέπει να προσέχετε φαίνεται να είναι το σπανάκι, το ραβέντι, τα παντζάρια, οι ξηροί καρποί, η σοκολάτα, το τσάι, το πίτουρο σιταριού και οι φράουλες.11
Είναι επίσης σημαντικό να λαμβάνετε αρκετό ασβέστιο στη διατροφή σας, καθώς δεσμεύει τα οξαλικά στο έντερο, μειώνοντας την ποσότητα των οξαλικών που απορροφάται από τον οργανισμό.12 Στην πραγματικότητα, μια μικρή μελέτη διαπίστωσε ότι η υψηλή πρόσληψη οξαλικών δεν αύξησε τον κίνδυνο εμφάνισης λίθων στα νεφρά, εφόσον οι συμμετέχοντες κάλυπταν την ημερήσια συνιστώμενη πρόσληψη ασβεστίου.13
Τροφές πλούσιες σε ασβέστιο είναι οι σαρδέλες, ο σολομός, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, οι σπόροι chia, οι ηλιόσποροι και τα σύκα. Στόχος είναι να καταναλώνετε περίπου 1.000-1.200mg ασβεστίου την ημέρα.14

Αποφύγετε το αλάτι και τη ζάχαρη
Η υψηλή πρόσληψη αλατιού μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης λίθων στα νεφρά.15 Και η ζάχαρη φαίνεται να αυξάνει τον σχηματισμό λίθων στα ούρα μέσω των επιδράσεών της στο pH των ούρων και στα οξαλικά.16 Προσπαθήστε να αποφύγετε την επεξεργασμένη ζάχαρη, όπως η επιτραπέζια ζάχαρη και το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, και περιορίστε το αλάτι. Η διακοπή των επεξεργασμένων τροφίμων θα βοηθήσει, καθώς αυτά συχνά περιέχουν μεγάλες ποσότητες προστιθέμενου αλατιού και ζάχαρης.

Κινηθείτε
Μια μεγάλη μελέτη σε γυναίκες υποδεικνύει ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης πέτρας στα νεφρά έως και κατά 30%.17 Μια άλλη μελέτη όμως δεν διαπίστωσε καμία συσχέτιση.18 Παρόλα αυτά, η σωματική δραστηριότητα είναι καλή για τη συνολική υγεία και μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση ενός υγιούς βάρους, το οποίο φαίνεται να είναι σημαντικό για την πρόληψη της πέτρας στα νεφρά. Απλά θυμηθείτε να παραμένετε ενυδατωμένοι όταν ασκείστε. Η εφίδρωση μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερη παραγωγή ούρων, γεγονός που μπορεί να ενθαρρύνει τον σχηματισμό λίθων.

Τρώτε κολοκυθόσπορους
Οι σπόροι κολοκύθας αποτελούν εξαιρετική πηγή ασβεστίου, καλίου και μαγνησίου, τα οποία φαίνεται να παίζουν ρόλο στην πρόληψη του σχηματισμού πέτρας στα νεφρά. Και δύο δοκιμές στην Ταϊλάνδη διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση των σπόρων μπορεί να μειώσει τους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη πέτρας στα νεφρά.19

Συμπληρώματα διατροφής
Ορισμένα συμπληρώματα φαίνεται να είναι χρήσιμα για τη μείωση του σχηματισμού λίθων στα νεφρά. Φροντίστε να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο θεραπευτή, ο οποίος μπορεί να σας συστήσει τις κατάλληλες δόσεις για εσάς.

Κιτρικό κάλιο-κιτρικό μαγνήσιο. Μια τριετής μελέτη διαπίστωσε ότι η συμπληρωματική χορήγηση κιτρικού καλίου- κιτρικού μαγνησίου μπορεί να μειώσει την επανεμφάνιση των λίθων στα νεφρά κατά 85 τοις εκατό.20
Προτεινόμενη δοσολογία:1,600mg/ημέρα κιτρικό κάλιο και 500mg/ημέρα κιτρικό μαγνήσιο.

IP-6. Η εξαφωσφορική ινοσιτόλη ή φυτικό οξύ) μπορεί να μειώσει τον σχηματισμό κρυστάλλων οξαλικού ασβεστίου στα ούρα ατόμων που κάνουν εύκολα πέτρες στα νεφρά.21
Προτεινόμενη δοσολογία: Ακολουθήστε τις οδηγίες της ετικέτας.

Βιταμίνη Ε. Ορισμένα στοιχεία δείχνουν ότι η βιταμίνη Ε μπορεί να είναι ευεργετική για την πρόληψη των λίθων στα νεφρά22.
Προτεινόμενη δοσολογία: 200mg/ημέρα.

Βιταμίνη Β6 και μαγνήσιο. Η συμπληρωματική χορήγηση ενός συνδυασμού αυτών των θρεπτικών συστατικών μπορεί να βοηθήσει να σταματήσει η επανεμφάνιση των λίθων στα νεφρά.23
Προτεινόμενη δοσολογία: 200-300mg/ημέρα οξείδιο του μαγνησίου, 10mg/ημέρα βιταμίνη Β6.

Ελέγξτε τα φάρμακά σας
Ορισμένα φάρμακα έχουν συνδεθεί με πέτρες στα νεφρά, όπως τα διουρητικά βρόχου, η σουλφασαλαζίνη και η τοπιραμάτη, γι' αυτό ελέγξτε με το γιατρό σας αν επηρεάζουν τη δημιουργία πετρών τα φάρμακα που παίρνετε.24

Ενυδατικό τσάι βοτάνων
Ο βοτανολόγος Meilyr James συνιστά την κατανάλωση αυτού του βοτανικού τσαγιού για να ενθαρρύνει την ενυδάτωση του οργανισμού.
Προσθέστε 1 γεμάτο κουταλάκι του γλυκού από τα παρακάτω βότανα για κάθε 300 ml βραστό νερό και αφήστε το να εμποτιστεί για 20 λεπτά. Πίνετε τρεις φορές την ημέρα.
Χρησιμοποιήστε ίσα μέρη από:

Zea mays (μουστάκια καλαμποκιού), ένα καταπραϋντικό διουρητικό βότανο με ήπια δράση κατά των λίθων.
Equisetum arvense (εκουϊζέτο), το οποίο προάγει τη λειτουργία των νεφρών και την τόνωση των τοιχωμάτων του ουροποιητικού συστήματος.
Solidago virgaurea (σολιντάγκο), το οποίο μειώνει τις φλεγμονές και θεραπεύει το βλεννογόνο των νεφρών.
Συμβουλή: Όταν περνάνε μικρές πέτρες, κάντε ένα ζεστό μπάνιο πίνοντας 2-3 λίτρα υγρών, εναλλάσσοντας τσάι από βότανα και ζεστό νερό για να τις ξεπλύνετε.

Βοήθεια από βότανα
Σύμφωνα με τον βοτανολόγο Meilyr James, ιδιοκτήτη της Herbal Clinic στο Swansea της Ουαλίας, ο σχηματισμός λίθων στα νεφρά υποδηλώνει ότι η αποβολή από τα νεφρά είναι ανεπαρκής. Η λύση της βοτανοθεραπείας είναι κάποια βότανα που βοηθούν στη διάλυση των μικρών λίθων στα νεφρά και εμποδίζουν το σχηματισμό νέων. Η ακόλουθη συνταγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς αυτούς. Για μεγαλύτερες πέτρες, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας.
Χρησιμοποιήστε βάμματα από τα ακόλουθα βότανα σε συνδυασμό σε ίσα μέρη. Πάρτε 5ml, τρεις φορές την ημέρα σε λίγο νερό.

Parietaria officinalis, βάμμα 1:5. Εκτός από την αντιλιθική του δράση, το βότανο αυτό έχει αναπλαστική δράση στα νεφρά, υποστηρίζοντας και ενισχύοντας τη λειτουργία τους.

Hydrangea arborescens, βάμμα 1:3. Έχει διουρητική δράση, ενθαρρύνοντας τη ροή των ούρων και την αποβολή των λίθων.

Viburnum opulus, βάμμα 1:3. Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, το βότανο αυτό είναι χρήσιμο για τον πόνο από κράμπες, χαλαρώνοντας την ένταση των λείων μυών και διευκολύνοντας έτσι κάποια από τα ενοχλήματα που προκαλούν οι πέτρες στα νεφρά και τη διέλευση μικρών κομματιών πέτρας.

Ελέγξτε το κάδμιο που εκτίθεστε
Η επαγγελματική έκθεση στο κάδμιο έχει συνδεθεί με πέτρες στα νεφρά,25 οπότε εξετάστε αν μπορεί να εκτίθεστε σε αυτό το τοξικό βαρύ μέταλλο στη δουλειά σας. Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκε ότι η διατροφική έκθεση στο κάδμιο στο γενικό πληθυσμό αυξάνει τον κίνδυνο26.
Ο καπνός αποτελεί πηγή καδμίου, οπότε αν είστε καπνιστής, αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για να το κόψετε. Στην πραγματικότητα, το κάπνισμα μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για πέτρες στα νεφρά.27

*Οι παραπάνω προτάσεις και το παρόν άρθρο, σκοπό έχουν την ενημέρωση και δεν αντικαθιστούν την θεραπεία. Εφόσον θέλετε να χρησιμοποιήσετε συμπληρώματα διατροφής ή βότανα, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή ειδικό της υγείας.


Βιβλιογραφικές αναφορές

1    Int J Mol Sci, 2018; 19: 765
2    J Pharm Technol, 2018; 34(2): 54–61
3    Urol Res, 2008; 36: 51–60; Int J Mol Sci, 2018; 19: 765
4    J Transl Med, 2020; 18: 106
5    Medicine (Baltimore), 2015; 94: e1042
6    J Urol, 2007; 177: 1358–62
7    Clin J Am Soc Nephrol, 2013; 8: 1389–95
8    Arch Ital Urol Androl, 2015; 87: 105–20; Adv Nutr, 2013; 4: 368S–77S
9    J Am Diet Assoc, 1993; 93: 901–6
10  J Am Soc Nephro, 2007; 18: 2198–204
11  Arch Ital Urol Androl, 2015; 87: 105–20
12  J Am Diet Assoc, 1993; 93: 901–6; Arch Ital Urol Androl, 2015; 87: 105–20
13  Urology, 2012; 79: 1226–9
14  Urolithiasis, 2016; 44: 27–32
15  J Urol, 2012; 187: 1645–9
16  BMC Nephrol, 2018; 19: 315
17  J Am Soc Nephrol, 2014; 25: 362–9
18  J Urol, 2015; 193: 864–8
19  J Med Assoc Thai, 1993; 76: 487–93; Am J Clin Nutr, 1987; 45: 115–21
20  J Urol, 1997; 158: 2069–73
21  Anticancer Res, 1999; 19(5A): 3717–22; Arch Esp Urol, 1999; 52: 94–9
22  J Clin Biochem Nutr,1999; 27: 37–47; BJU Int, 2005; 96: 117–26
23  Am J Clin Nutr, 1967; 20: 393–9; Urol Res, 1994;22(3):161–5
24  Am J Kidney Dis, 2017; 70: 869–73; Rev Urol, 2003; 5: 227–31
25  Br J Ind Med, 1993; 50: 598–602
26  Environ Int, 2013; 59: 148–51
27  Nephrourol Mon, 2013; 5: 702–5 

 

Κατηγορία Naturopathy
Σελίδα 1 από 5