Πολλοί ασθενείς σε όλο τον πλανήτη χρησιμοποιούν ομοιοπαθητικά εξαιρετικά υψηλά αραιωμένα προϊόντα ως φάρμακα, κι έτσι θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα μια εξήγηση για τη δομή-σύστασή τους, καθώς μέχρι τώρα μόνο μη επιβεβαιωμένες υποθέσεις έχουν διατυπωθεί παγκόσμια που μάλλον συγχέουν παρά ξεκαθαρίζουν το θέμα αυτό. Μια πρώτη προσέγγιση, που ουσιαστικά θα μπορούσε να θεμελιώσει την έρευνα στον τομέα αυτό, ήταν το 2008 όπου αποδείχθηκε με την βοήθεια των μαθηματικών ότι στα υπεραραιωμένα ομοιοπαθητικά διαλύματα η παρουσία μίκρο-νάνο σωματιδίων των αρχικών υλικών είναι δεδομένη και ανεξάρτητη των δυναμοποιήσεων. Η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε στην εργαστηριακή διερεύνηση της χημικής σύνθεσης και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων αυτών των προϊόντων χρησιμοποιώντας το Hypericum Perforatum L ως αντιπροσωπευτικό δείγμα. Όλα τα δείγματα προετοιμάστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται κυρίως στο «Όργανον» του S. Hahnemann και εξετάστηκαν με SEM, XRD, FTIR, DLS micro Mastersizer, DLS nano Zetasizer, UV-Vis και TEM. Οι μετρήσεις της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και του pΗ πραγματοποιήθηκαν με κατάλληλες συσκευές.

Σε ό,τι αφορά την χημική σύνθεση των διαλυμάτων, κατά τη λειοτρίβηση του αρχικού υλικού σε μονοένυδρη άλφα-λακτόζη, ορισμένες λειτουργικές χημικές ομάδες που υπήρχαν στο αρχικό υλικό εξαφανίστηκαν και μερικές άλλες νέες εμφανίστηκαν στο τέλος της διαδικασίας. Αυτό παρατηρήθηκε και σε άλλο φυτικής προέλευσης προϊόν που επεξεργαστήκαμε αντίστοιχα και συγκεκριμένα στην Άρνικα (Arnica Montana). Παρατηρήθηκε μια διαφοροποίηση και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων μεταξύ του αρχικού υλικού και του τελικού προϊόντος λειοτρίβησης. Προέκυψαν μίκρο-νάνο σωματίδια σε κολλοειδή μορφή σε όλες τις δυναμοποιήσεις είτε μετά από λειοτρίβηση είτε μετά από εκχύλιση. Τα ευρήματα έδειξαν ότι όλη η διαδικασία προετοιμασίας είναι αυτή που οδηγεί στη δημιουργία μίκρο-νανοσωματιδίων. Η κυριαρχούσα άποψη ότι μετα την 12C δυναμοποίηση δεν υπάρχουν αρχικά υλικά στα ομοιοπαθητικά φάρμακα τώρα με αυτή τη μελέτη μας καταρρίπτεται, όπως και οι διάφορες υποθέσεις που αφορούν τη μνήμη του νερού, την επιταξία, τον σχηματισμό των clathrates, κλπ, που επιχειρούν να εξηγήσουν τη διατήρηση των πληροφοριών αρχικών ενεργών υλικών στα ομοιοπαθητικά φάρμακα. Με το Hypericum perforatum L ως παράδειγμα, προσπαθήσαμε να υποστηρίξουμε, πειραματικά και θεωρητικά ότι μόνο τα αρχικά υλικά με τη μορφή μίκρο-νανοσωματιδίων υπάρχουν σε όλα τα εξαιρετικά υψηλά αραιωμένα διαλύματα, ανεξάρτητα από το αν είναι αποτέλεσμα κονιοποίησης ή εκχύλισης. Η ομοιοπαθητική εξ αυτού μπορεί να χαρακτηριστεί ως νανοϊατρική.

Με άλλα λόγια, αυτή η έρευνα η οποία ασχολείται με το μέγεθος των σωματιδίων διαλυμένης ουσίας σε εξαιρετικά αραιωμένα προϊόντα, αποδεικνύει ότι τα αρχικά υλικά βρίσκονται σε όλες τις δυναμοποιήσεις, ακόμη και στις πιο αραιωμένες με την μορφή μίκρο-νανοσωματιδίων.

Στην μελέτη αυτή αναδεικνύεται για μια ακόμα φορά ο ρόλος της λειοτρίβησης, η οποία φαίνεται να είναι υπεύθυνη για τη μετατροπή των ελάχιστα διαλυτών πρώτων υλών σε εντελώς διαλυτές, προτού μετατραπούν σε ομοιοπαθητικά διαλύματα. Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι πέρα από τη μείωση του μεγέθους των κόκκων σε κλίμακα νανοδιάστασης έως και 6Χ δυναμοποίηση υπάρχει και εμφάνιση λειτουργικών ομάδων σε οργανικές ενώσεις στο μείγμα μας που δεν υπήρχαν στο αρχικό δείγμα. Έτσι, στην περίπτωση των φυτικής προέλευσης υπερ υψηλών δυναμοποιημένων ομοιοπαθητικών φαρμάκων φαίνεται ότι η λειοτρίβηση λειτουργεί μηχανοχημικά.

Επίσης, διαπιστώθηκε πως υπάρχει αλλαγή στις βασικές φυσικοχημικές ιδιότητες, όπως η αλλαγή στην ηλεκτρική αγωγιμότητα και το pH. Η συνολική μεταβολή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας στα δείγματά μας ήταν 96% και η συνολική μείωση του pH ήταν 22%, που υποδηλώνει ότι η λειοτρίβηση αλλάζει τις φυσικοχημικές ιδιότητες της πρώτης αρχικής ύλης. Επίσης, η δυναμοποίηση των διαλυμάτων οδηγεί στο σχηματισμό συσσωματωμάτων όταν τα σωματίδια βρίσκονται στη νανοκλίμακα. Αντίθετα, όταν υπάρχουν ήδη συσσωματώματα, η δυναμοποίηση τα μετατρέπει σε μικρότερα σωματίδια. Τέλος, οι μετρήσεις του ζ-δυναμικού επιβεβαιώνουν την κολλοειδή τους φύση ή όχι και επομένως τη σταθερότητα ή όχι των δυναμοποιημένων διαλυμάτων. Σε όλα τα δείγματα που μελετήθηκαν, η δυναμοποίηση των 200C φαίνεται να έχει βασικό ρόλο για την προετοιμασία και την ποιότητα των επόμενων δυναμοποιήσεων και πρέπει να θεωρηθεί ως εκείνη με τη μέγιστη εντροπία, καθώς αποτελεί το σημείο καμπής για τις παρατηρούμενες αλλαγές. Οι συνθήκες και η ποιότητα της διαδικασίας παρασκευής έχουν βασικό ρόλο για ποιοτικά ομοιοπαθητικά φάρμακα.
Συνοψίζοντας, γίνεται κατανοητό ότι τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης είναι αντίθετα με αυτό που πιστεύεται μέχρι τώρα, και σηματοδοτούν σαφώς μια νέα αρχή στη βασική ιατρική έρευνα έτσι ώστε να μπορεί να διερευνηθεί ο μηχανισμός της δράσης των ομοιοπαθητικών φαρμάκων σε επόμενο στάδιο. Ωστόσο τα αποτελέσματα αυτά μπορούν ήδη να χρησιμοποιηθούν για την τυποποίηση της διαδικασίας παρασκευής αυτών των φαρμάκων.

Βιβλιογραφία

 1. Kalliantas D. (2008) The Chaos Theory of Disease, Kallianta A Publications, Eleusis Greece.
 2. Kalliantas D, Kassalia ME, Karagianni Ch.S. (2017) Trituration and Fractal Dimension in Homeopathic Pharmacopoeia, Pharmaceutica Analytica Acta, 8: 554
 3. Kalliantas D, Kallianta M, Kordatos K, Karagianni Ch.S. (2020) The role of α-lactose monohydrate as a grinding material during preparation process of ultra-high diluted succussed medicinal products. J Nanomed, 3 (1): 1024
 4. Kalliantas D, Kassalia ME, Georgiadou A, Karagianni Ch. S. (2018) The physical features-size and granularity- of solid materials are strongly affected by trituration in lactose, before turning them into homeopathic solutions, Materials Science and Engineering C, 93: 305-318
 5. Kalliantas D, Kallianta M, Tsakanika LA, Kordatos K, Karagianni Ch.S.(2020) The Impact of ‘Succussion’ during preparation of ultra high diluted solution medicinal products, J Nanomed, 3(1): 1023.
 6. Kalliantas D, Kallianta M, Kordatos K, Karagianni S. The nanostructure character of Arnica montana as ultra high diluted succussed solution medicinal product. Recent advances and prospects. J Nanomed. 2020; 3(1): 1021.

  Δημήτρης Καλλιαντάς 1*, Μελετία Καλλιαντά 2,Κωνταντίνος Κορδάτος3 , Χάϊδω Στεφανία Καραγιάννη 1
  1Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ, GR15780 Αθήνα , Ελλάς.
  2 Χειρουργός Οδοντίατρος, Βιοχημικός
  3Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ, GR15780 Αθήνα , Ελλάς.

Κατηγορία Ομοιοπαθητική

Το νέο τεύχος (103) του Holistic Life κυκλοφόρησε σε μια περίοδο που βλέπουμε τους επόμενους μήνες με αισιοδοξία! Το καλοκαίρι είναι «προ των πυλών» και η επίμονη διάθεση μας να βλέπουμε τα πράγματα με ελπίδα και ανανέωση συνεχίζεται! Σε αυτές τις στιγμές ο ενημερωμένος πολίτης παραμένει στο κέντρο της προσοχής μας και έτσι σε αυτό το τεύχος του Holistic Life μπορείτε να διαβάσετε για τα εξής θέματα:

Εκτεταμένη αρθρογραφία για την ολιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση:

 • της κολπικής μαρμαρυγής
 • της Ροδόχρου ακμής
 • της τερηδόνας με την ομοιοπαθητική 
 • των συναισθηματικών αντιδράσεων που σχετίζονται με τον εμβολιασμό με ανθοϊάματα
 • του άγχους, της κακής διάθεσης και της κατάθλιψης (από την πανδημία covid 19)
 • των προβλημάτων του ουροποιητικού

Πρόσφατες έρευνες :

 • Οδηγός για καθαρό και υγιές δέρμα
 • Οδηγός για την καλή υγεία του εντέρου (special report)
 • Το έντερο: ένα όργανο με πολλά πρόσωπα
 • BACOPA MONNIERI BACOPA MONNIERI: Γιατί το βότανο αυτό αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές για τον εγκέφαλο;
 • HYPERICUM PERFORATUM L HYPERICUM PERFORATUM L: Το ομοιοπαθητικό φάρμακο και η μίκρο-νάνο σωματιδιακή του σύνθεση.

Αρθρογραφία σχετικά με:

 • Το εξπρές του διαιτολόγου
 • Η Φιλοσοφία της Yoga – Prana η δύναμη της ζωής
 • Τον ρόλο της πρωτεΐνης στη διατροφή
 • Evidence based medicine (ή ο μεγάλος αδερφός της σύγχρονης επιστήμης; )
 • Τα οφέλη του μουρουνέλαιου και του ιχθυέλαιού στην υγεία
 • Επίλυση οικογενειακών διαφορών
 • Τη κρίση την πανδημία ως ευκαιρία προσωπικής μεταμόρφωσης
 • Τον μεταβολισμό και τη ρύθμιση βάρους
 • Τις ενέργειες που καθορίζουν τον Αγιουρβεδικό μας τύπου.
 • Τη φροντίδα της εντερικής χλωρίδας με βότανα

Όλη η παραπάνω αρθρογραφία υποστηρίζεται από προτάσεις συμπληρωμάτων διατροφής και φυσικά ένα επίκαιρο ρεπορτάζ αγοράς. Μέχρι το επόμενο τεύχος να θυμάστε να αναζητάτε πάντα εναλλακτικές λύσεις σε προβλήματα που φαίνονται αδιέξοδα. Explore the Alternative !

ΕΔΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 103

Facebook: holisticlifegr You tube: Holistic life TV 

Κατηγορία Νέα

Σημαντική έρευνα που δημοσιεύτηκε στις 31 Μαρτίου στο JAMA Network, και πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο University of East Anglia επιβεβαίωσε ότι οι άνθρωποι που έχουν κάποιον από τους 4 τύπους χρόνιων προβλημάτων έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πεθάνουν από τον ιό covid-19.

Αυτοί οι 4 τύποι χρόνιων προβλημάτων είναι οι εξής: προβλήματα με τη καρδιά, το αναπνευστικό σύστημα (πνεύμονες), τα νεφρά και όσοι έχουν κάποιο τύπου καρκίνου (αυτοί οι κίνδυνοι μεγεθύνονται εάν το άτομο είναι παχύσαρκο ή πάσχει από πολλές ασθένειες ταυτόχρονα). Επίσης παίζει σημαντικό ρόλο η ηλικία αλλά και πάλι μόνο εάν ο ασθενής έχει ένα από τα παραπάνω χρόνια προβλήματα υγείας.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο University of East Anglia εξέτασαν 52 μελέτες (στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 100.000 ασθενείς με Covid), για να ανακαλύψουν ότι οι τέσσερις ασθένειες ήταν συχνές στις πιο σοβαρές περιπτώσεις Covid, είτε χρειάζονταν εντατική φροντίδα ή υποστήριξη με αναπνευστήρα.

Η έρευνα έδειξε ότι άτομα με περισσότερα από ένα χρόνια προβλήματα ήταν πιο πιθανό να χρειάζονται επείγουσα περίθαλψη. Η παχυσαρκία ενήργησε ως μεγεθυντικός παράγοντας και αύξησε περαιτέρω τον κίνδυνο θανάτου σε άτομα με μια από τις τέσσερις χρόνιες ασθένειες.

Ο επικεφαλής ερευνητής Δρ. Βασίλειος Βασιλείου αναφέρει ότι η μελέτη είναι η μεγαλύτερη που έχει διεξαχθεί μέχρι στιγμής σε σοβαρές περιπτώσεις Covid. Ο ίδιος δήλωσε ότι η έρευνα αυτή «μας δίνει την πραγματική (μεγάλη) εικόνα… Είναι η πιο ολοκληρωμένη μελέτη του είδους της μέχρι σήμερα ».

Πηγή: JAMA Network Open, 2021; 4: e213594

Κατηγορία Info
Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 10:34

Περιοδικό Holistic Life - Τεύχος 102

Το νέο τεύχος (102) του Holistic Life κυκλοφόρησε με σκοπό να είναι ο βοηθός σας στις δύσκολες στιγμές που όλοι μας περνάμε!
Το παραλήρημα της βίας μαζί με τα εξαντλητικά μη «αποδοτικά» περιοριστικά μέτρα, δημιουργούν μια εξαιρετικά άσχημη ατμόσφαιρα. Η άνοιξη όμως έχει έρθει και οι ζωές μας συνεχίζονται όπως και η επίμονη διάθεση μας να βλέπουμε τα πράγματα με ελπίδα και ανανέωση.
Σε αυτές τις στιγμές ο ενημερωμένος πολίτης παραμένει στο κέντρο της προσοχής μας και έτσι σε αυτό το τεύχος του Holistic Life μπορείτε να διαβάσετε για τα εξής θέματα:

Εκτεταμένη αρθρογραφία για την ολιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση:

 • των κρίσεων πανικού
 • των στοματικών ελκών
 • της ενδομητρίωσης
 • της υγείας του προστάτη
 • τις αλλεργίες της άνοιξης
 • του άγχους

Πρόσφατες έρευνες :

 • Μερικοί ακόμα λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η βιταμίνη D
 • Βιοφυσική αντιμετώπιση των εαρινών αλλεργιών
 • Συμπληρώματα διατροφής που συμβάλουν στην υγεία του προστάτη
 • Παθήσεις του μυοσκελετικού & ενοχλήσεις του προστάτη
 • Φυσικές λύσεις με ισχυρές αποδείξεις αποτελεσματικότητας για την αρθρίτιδα
 • Βρουξισμός – Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των ασθενών
 • Οι επιπτώσεις της κοινωνικής απομόνωσης στη διάθεση & το ανοσοποιητικό σύστημα

Αρθρογραφία σχετικά με:

 • Ανθοϊάματα και κρίσεις πανικού
 • Η Φιλοσοφία της Yoga – Prana η δύναμη της ζωής
 • Οδεύοντας τάχιστα σε έναν «υγειονομικό» ρατσισμό;
 • Συμπληρώματα πρωτεΐνης
 • Γεμμοθεραπεία: Οι εμβρυϊκοί φυτικοί ιστοί στην θεραπευτική
 • Οστεοπαθητική & μητέρα / παιδί (Συνέντευξη με τον Ελευθέριο Μουράτη)
 • Διατροφή και Παιδί: Η τέχνη του ταΐσματος
 • Επίλυση οικογενειακών διαφορών.

Όλη η παραπάνω αρθρογραφία υποστηρίζεται από προτάσεις συμπληρωμάτων διατροφής και φυσικά ένα επίκαιρο ρεπορτάζ αγοράς.
Μέχρι το επόμενο τεύχος να θυμάστε να αναζητάτε πάντα εναλλακτικές λύσεις σε προβλήματα που φαίνονται αδιέξοδα. Explore the Alternative !

 

COVER 102

(το τεύχος 102 σε μορφή pdf)

 Κάθε τεύχος κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή pdf.και
σε έντυπη μορφή, πανελλαδικά σε 700 σημεία διανομής
Το περιοδικό διανέμεται δωρεάν (free press)

Γίνε συνδρομητής στο περιοδικό Holistic Life
Κάντε μας Like & Follow στο Facebook 
Δείτε το κανάλι μας Holistic Life TV

Κατηγορία Νέα
Σελίδα 1 από 6