Πολλοί ασθενείς σε όλο τον πλανήτη χρησιμοποιούν ομοιοπαθητικά εξαιρετικά υψηλά αραιωμένα προϊόντα ως φάρμακα, κι έτσι θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα μια εξήγηση για τη δομή-σύστασή τους, καθώς μέχρι τώρα μόνο μη επιβεβαιωμένες υποθέσεις έχουν διατυπωθεί παγκόσμια που μάλλον συγχέουν παρά ξεκαθαρίζουν το θέμα αυτό. Μια πρώτη προσέγγιση, που ουσιαστικά θα μπορούσε να θεμελιώσει την έρευνα στον τομέα αυτό, ήταν το 2008 όπου αποδείχθηκε με την βοήθεια των μαθηματικών ότι στα υπεραραιωμένα ομοιοπαθητικά διαλύματα η παρουσία μίκρο-νάνο σωματιδίων των αρχικών υλικών είναι δεδομένη και ανεξάρτητη των δυναμοποιήσεων. Η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε στην εργαστηριακή διερεύνηση της χημικής σύνθεσης και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων αυτών των προϊόντων χρησιμοποιώντας το Hypericum Perforatum L ως αντιπροσωπευτικό δείγμα. Όλα τα δείγματα προετοιμάστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται κυρίως στο «Όργανον» του S. Hahnemann και εξετάστηκαν με SEM, XRD, FTIR, DLS micro Mastersizer, DLS nano Zetasizer, UV-Vis και TEM. Οι μετρήσεις της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και του pΗ πραγματοποιήθηκαν με κατάλληλες συσκευές.

Σε ό,τι αφορά την χημική σύνθεση των διαλυμάτων, κατά τη λειοτρίβηση του αρχικού υλικού σε μονοένυδρη άλφα-λακτόζη, ορισμένες λειτουργικές χημικές ομάδες που υπήρχαν στο αρχικό υλικό εξαφανίστηκαν και μερικές άλλες νέες εμφανίστηκαν στο τέλος της διαδικασίας. Αυτό παρατηρήθηκε και σε άλλο φυτικής προέλευσης προϊόν που επεξεργαστήκαμε αντίστοιχα και συγκεκριμένα στην Άρνικα (Arnica Montana). Παρατηρήθηκε μια διαφοροποίηση και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων μεταξύ του αρχικού υλικού και του τελικού προϊόντος λειοτρίβησης. Προέκυψαν μίκρο-νάνο σωματίδια σε κολλοειδή μορφή σε όλες τις δυναμοποιήσεις είτε μετά από λειοτρίβηση είτε μετά από εκχύλιση. Τα ευρήματα έδειξαν ότι όλη η διαδικασία προετοιμασίας είναι αυτή που οδηγεί στη δημιουργία μίκρο-νανοσωματιδίων. Η κυριαρχούσα άποψη ότι μετα την 12C δυναμοποίηση δεν υπάρχουν αρχικά υλικά στα ομοιοπαθητικά φάρμακα τώρα με αυτή τη μελέτη μας καταρρίπτεται, όπως και οι διάφορες υποθέσεις που αφορούν τη μνήμη του νερού, την επιταξία, τον σχηματισμό των clathrates, κλπ, που επιχειρούν να εξηγήσουν τη διατήρηση των πληροφοριών αρχικών ενεργών υλικών στα ομοιοπαθητικά φάρμακα. Με το Hypericum perforatum L ως παράδειγμα, προσπαθήσαμε να υποστηρίξουμε, πειραματικά και θεωρητικά ότι μόνο τα αρχικά υλικά με τη μορφή μίκρο-νανοσωματιδίων υπάρχουν σε όλα τα εξαιρετικά υψηλά αραιωμένα διαλύματα, ανεξάρτητα από το αν είναι αποτέλεσμα κονιοποίησης ή εκχύλισης. Η ομοιοπαθητική εξ αυτού μπορεί να χαρακτηριστεί ως νανοϊατρική.

Με άλλα λόγια, αυτή η έρευνα η οποία ασχολείται με το μέγεθος των σωματιδίων διαλυμένης ουσίας σε εξαιρετικά αραιωμένα προϊόντα, αποδεικνύει ότι τα αρχικά υλικά βρίσκονται σε όλες τις δυναμοποιήσεις, ακόμη και στις πιο αραιωμένες με την μορφή μίκρο-νανοσωματιδίων.

Στην μελέτη αυτή αναδεικνύεται για μια ακόμα φορά ο ρόλος της λειοτρίβησης, η οποία φαίνεται να είναι υπεύθυνη για τη μετατροπή των ελάχιστα διαλυτών πρώτων υλών σε εντελώς διαλυτές, προτού μετατραπούν σε ομοιοπαθητικά διαλύματα. Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι πέρα από τη μείωση του μεγέθους των κόκκων σε κλίμακα νανοδιάστασης έως και 6Χ δυναμοποίηση υπάρχει και εμφάνιση λειτουργικών ομάδων σε οργανικές ενώσεις στο μείγμα μας που δεν υπήρχαν στο αρχικό δείγμα. Έτσι, στην περίπτωση των φυτικής προέλευσης υπερ υψηλών δυναμοποιημένων ομοιοπαθητικών φαρμάκων φαίνεται ότι η λειοτρίβηση λειτουργεί μηχανοχημικά.

Επίσης, διαπιστώθηκε πως υπάρχει αλλαγή στις βασικές φυσικοχημικές ιδιότητες, όπως η αλλαγή στην ηλεκτρική αγωγιμότητα και το pH. Η συνολική μεταβολή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας στα δείγματά μας ήταν 96% και η συνολική μείωση του pH ήταν 22%, που υποδηλώνει ότι η λειοτρίβηση αλλάζει τις φυσικοχημικές ιδιότητες της πρώτης αρχικής ύλης. Επίσης, η δυναμοποίηση των διαλυμάτων οδηγεί στο σχηματισμό συσσωματωμάτων όταν τα σωματίδια βρίσκονται στη νανοκλίμακα. Αντίθετα, όταν υπάρχουν ήδη συσσωματώματα, η δυναμοποίηση τα μετατρέπει σε μικρότερα σωματίδια. Τέλος, οι μετρήσεις του ζ-δυναμικού επιβεβαιώνουν την κολλοειδή τους φύση ή όχι και επομένως τη σταθερότητα ή όχι των δυναμοποιημένων διαλυμάτων. Σε όλα τα δείγματα που μελετήθηκαν, η δυναμοποίηση των 200C φαίνεται να έχει βασικό ρόλο για την προετοιμασία και την ποιότητα των επόμενων δυναμοποιήσεων και πρέπει να θεωρηθεί ως εκείνη με τη μέγιστη εντροπία, καθώς αποτελεί το σημείο καμπής για τις παρατηρούμενες αλλαγές. Οι συνθήκες και η ποιότητα της διαδικασίας παρασκευής έχουν βασικό ρόλο για ποιοτικά ομοιοπαθητικά φάρμακα.
Συνοψίζοντας, γίνεται κατανοητό ότι τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης είναι αντίθετα με αυτό που πιστεύεται μέχρι τώρα, και σηματοδοτούν σαφώς μια νέα αρχή στη βασική ιατρική έρευνα έτσι ώστε να μπορεί να διερευνηθεί ο μηχανισμός της δράσης των ομοιοπαθητικών φαρμάκων σε επόμενο στάδιο. Ωστόσο τα αποτελέσματα αυτά μπορούν ήδη να χρησιμοποιηθούν για την τυποποίηση της διαδικασίας παρασκευής αυτών των φαρμάκων.

Εδώ η έρευνα: Micro-nano particulate compositions of Hypericum perforatum L in ultra high diluted succussed solution medicinal products

Βιβλιογραφία

 1. Kalliantas D. (2008) The Chaos Theory of Disease, Kallianta A Publications, Eleusis Greece.
 2. Kalliantas D, Kassalia ME, Karagianni Ch.S. (2017) Trituration and Fractal Dimension in Homeopathic Pharmacopoeia, Pharmaceutica Analytica Acta, 8: 554
 3. Kalliantas D, Kallianta M, Kordatos K, Karagianni Ch.S. (2020) The role of α-lactose monohydrate as a grinding material during preparation process of ultra-high diluted succussed medicinal products. J Nanomed, 3 (1): 1024
 4. Kalliantas D, Kassalia ME, Georgiadou A, Karagianni Ch. S. (2018) The physical features-size and granularity- of solid materials are strongly affected by trituration in lactose, before turning them into homeopathic solutions, Materials Science and Engineering C, 93: 305-318
 5. Kalliantas D, Kallianta M, Tsakanika LA, Kordatos K, Karagianni Ch.S.(2020) The Impact of ‘Succussion’ during preparation of ultra high diluted solution medicinal products, J Nanomed, 3(1): 1023.
 6. Kalliantas D, Kallianta M, Kordatos K, Karagianni S. The nanostructure character of Arnica montana as ultra high diluted succussed solution medicinal product. Recent advances and prospects. J Nanomed. 2020; 3(1): 1021.

  Δημήτρης Καλλιαντάς 1*, Μελετία Καλλιαντά 2,Κωνταντίνος Κορδάτος3 , Χάϊδω Στεφανία Καραγιάννη 1
  1Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ, GR15780 Αθήνα , Ελλάς.
  2 Χειρουργός Οδοντίατρος, Βιοχημικός
  3Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ, GR15780 Αθήνα , Ελλάς.

Κατηγορία Ομοιοπαθητική